Ghost of Tshushima je tu a my máme pre vás súťaž o 2 kópie tejto skvelej exkluzivity

Ghost of Tshushima je tu a my máme pre vás súťaž o 2 kópie tejto skvelej exkluzivity

 

Tentokrát to však tak ľahko nepôjde.

Dnes je oficiálny dátum vydania poslednej veľkej Playstation 4 exkluzivity, Ghost of Tsushima od štúdia Sucker Punch. Recenzie však už sú niekoľko dní uverejnené a ak máte záujem, tak si prečítajte aj tú našu.

Pri príležitosti vydania tejto hry sme si však pre vás pripravili malé prekvapenie v podobe súťaže o dve digitálne kópie. Nebude to však „zadarmo.“

Spoločnosť Sony nám poskytla dvojicu kľúčov, no musíte dokázať, že si hru zaslúžite. Podobne ako hrdina Jin Sakai.

Súťaž bude trvať do konca víkendu, teda do 20. júla do 0:00.

Súťaž je ukončená

Výhercamni sa stávajú

Ľubomír R. - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Martin Č. - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Výhercovia budú kontaktovaní prostredníctvom mailu.

Gratulujeme

Podmienky súťaže

 1. Organizátorom súťaže je MADWIRE, s. r. o., IČO: 47 436 310, so sídlom: Šoltésovej 14, 811 08, Bratislava 15. Zapísaná: zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č.92577/B (ďalej spolu len „organizátor“).
 2. Trvanie súťaže – súťaž bude prebiehať od 17.07.2020 do 20.07.2020. Žrebovanie sa uskutoční po ukončení súťaže.
 3. Účastník súťaže - účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej a Českej republiky (ďalej len „súťažiaci"). Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom. Do súťaže sa môžu zapojiť aj zamestnanci a spolupracovníci organizátora, ako aj ich príbuzní.
 4. Pravidlá súťaže – súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže zaslaním správnej odpovede na otázku položenú na webe Gamesite.sk, v časti Súťaž. Odpovede prejdú vyhodnotením a do žrebovania budú zaradení iba tí súťažiaci, ktorí vyplnia formulár a správne odpovedajú na otázku v časti Súťaž. Formulár je zverejnený na webe Gamesite.sk, v časti Súťaž
 5. Výherca - výhercami sa stanú súťažiaci, ktorých organizátor na konci súťaže vyberie spomedzi súťažiacich, ktorí vyplnili a zaslali formulár s odpoveďou na webe www.gamesite.sk, v časti Súťaž. Mená výhercov budú zverejnené najneskôr do týždňa od vyžrebovania výhercov na webe www.gamesite.sk.
 6. Výhra – Dvaja výhercovia získajú digitálne kópie Playstation 4 hry Ghost of Tsushima
 7. Iné ustanovenia - Zapojením sa do súťaže dáva každý účastník súťaže organizátorovi súťaže dobrovoľne a po dôkladnom zvážení bezvýhradný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mail, pre účely uskutočnenia tejto súťaže a identifikácie výhercu, a to na dobu počas trvania súťaže o myš Logitech Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať. Účastník súťaže má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva vyplývajúce najmä z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov za účelom uskutočnenia súťaže a identifikácie výhercu. Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že organizátor v rozsahu a za podmienok dohodnutých s organizátorom je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR.
 8. Osobitné ustanovenia - Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Súťažiaci berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.
 9. Poučenia o právach dotknutej osoby - Dotknutá osoba má právo požadovať od organizátora prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
  Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
  - Listom na adresu MADWIRE, s. r. o., Šoltésovej 14, 811 08, Bratislava
  Príjemcom osobných údajov je: MADWIRE, s. r. o., Šoltésovej 14, 811 08, Bratislava
  Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. Osobné údaje nie sú predmetom profilovania a nedochádza k prenosu do tretej krajiny.
 10. Záverečné ustanovenia - Tieto pravidlá sú uložené u organizátora súťaže a na webovej stránke www.gamesite.sk. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo tieto pravidlá kedykoľvek upraviť. Pri podozrení z manipulácie v súťaži si organizátor vyhradzuje právo daného účastníka vylúčiť zo súťaže.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

MADWIRE, s. r. o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 47 436 310, DIČ: 2023901869, IČ DPH: SK 2023901869

Súhlas so spracovaním osobných údajov na reklamné a propagačné účely spoločnosti MADWIRE, s. r. o.

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov týmto dobrovoľne poskytujem svoj súhlas so získavaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mail s ich zhromažďovaním, zoskupovaním s inými osobnými údajmi, zaznamenávaním, evidenciou, usporadúvaním, prehliadaním, využívaním, uchovávaním a iným spracúvaním spoločnosťou MADWIRE, s. r. o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 47 436 310, zapísaný v Obchodnom registri Bratislava I, odd. Sro, vl.č.92577/B na marketingové účely, a to najmä, ale nie výlučne na zasielanie marketingových ponúk, informácií webu Gamesite.sk.

Tento súhlas udeľujem na dobu 10 rokov od udelenia súhlasu a som si vedomý, že udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomne u spoločnosti MADWIRE, s. r. o., ako aj ďalších mojich práv a oprávnený ako dotknutej osoby vyplývajúcich z § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

 

Páči sa Vám tento článok? Zdieľajte ho!

 
 
 
 
 

Sledujte nás

Gamesite.sk
Zoznam.sk